pridať inzerát prihlásenie
   

Vaša reklama - reklamný baner

  

Cena za Reklamný banner na 1 deň je 2,50-€   v 7dňových týždnových cykloch

Z dôvodu lepšej účinnosti a zásahu  zobrazovanej reklamy , sme stanovili minimálnu dobu zobrazenia na 14 dní / pri vybranej kategórii, napr.: BMW ,Kia,  Ktm, veterány , a pod./ pričom  cena je min.  35,-€  Ceny sú uvedené bez DPH za jeden zverejnený  reklamný banner.

VÝROBA REKLAMNÉHO BANNERU MôŽE BYŤ SPOPLATNENÁ SAMOSTATNE PODĽA DOHODY.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre reklamu

(ďalej len „ VOPR“) spoločnosti

auto-moto-bazar.sk  s.r.o.

Čl. I. DODÁVATEĽ

1.1      

 auto-moto-bazar.sk  s.r.o.

Sídlo: Hraničná 1  , 04 017  Košice- Barca  

IČO:46903402:, DIČ: 2023652587 ,      IČ DPH: SK  nie je platca DPH

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31152/V

Zastúpený: J. Iman- konateľ

Webové sídlo: www.auto-moto-bazar.sk

Kontakt: info@auto-moto-bazar.sk

(ďalej len „Dodávateľ“)

Čl. II. PRENÁJOM

2.1       Dodávateľ prenajíma Objednávateľovi časť určenu pre reklamu na inertnom portaly:

auto-moto-bazar.sk za účelom realizácie komerčnej reklamy. Predmetom nájmu je reklamná plocha o základnom rozmere 1000 x 350/750 na stránkach www.auto-moto-bazar.sk. Reklamná plocha je priestor na umiestnenie reklamného bannera, ktorým má právo disponovať Dodávateľ.  Veľkosť  reklamného bannera teda jeho zobrazenie  môže byt upravovane v závislosti   od zariadenia na ktorom sa  reklamný banner bude zobrazovať.

Čl. III. ZMLUVA, OBJEDNÁVKA

3.1       Objednávateľ si prenajme formou zmluvy alebo objednávky časť určenú na zobrazovanie reklamy.

3.2       Zmluva je uzatvorená momentom, keď sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodnú o jej podstatných náležitostiach a na znak súhlasu ju obe zmluvné strany podpíšu. Zmluva je uzatvorená aj v prípade písomného potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, ktorú vystaví Objednávateľ.

3.3       Objednávateľ objednávku predkladá vo forme e-mailu pripadne elektronického formulára a odoslaný na info@auto-moto-bazar.sk .

3.4       Objednávateľ si vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné ku fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČ DPH, ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty) a kontaktnú osobu. Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú, v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať.

Čl. IV. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

4.1       Zmluva je zmluva alebo objednávka o poskytovaní reklamy, ktorú uzavrie auto-moto-bazar.sk  s.r.o.    ako Dodávateľ s fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako s Objednávateľom a predmetom ktorej je odplatné vykonávanie reklamnej činnosti.

4.2       Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s auto-moto-bazar.sk  s.r.o. ako s Dodávateľom zmluvu alebo vystaví objednávku, ktorú Dodávateľ preukázateľne akceptuje.

Čl. V. FINANČNÉ PLNENIE a CENA

5.1       Súhrnné nájomné za celé obdobie prenájmu určenej časti  www stránky auto-moto-bazar.sk  s.r.o. je stanovené dohodou obidvoch strán v objednávke. K základnej cene účtuje Dodávateľ  príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.2      Zároveň sa obidve strany dohodli na cene za prípadnu výrobu, vytvorenie  a umiestnenie reklamného bannera  na predmetnú reklamnú plochu.  Tieto ceny sú stanovené v objednávke. K základnej cene účtuje Dodávateľ  príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.3       Cena za Reklamný banner na 1 deň je 2,50€   v 7dňových týždnových cykloch.

Z dôvodu lepšej učinnosti a zásahu  zobrazovanej reklamy , sme stanovili minimalnu dobu zobrazenia na 14 dní / pri vybranej kategórii, napr BMW ,Kia,  Ktm, veterány , a pod./ pričom  cena je min.  35,-€  Ceny sú uvedené bez DPH za jeden zverejnený  reklamný banner

Čl. VI. TRVANIE ZMLUVY ALEBO OBJEDNÁVKY

6.1       Zmluva alebo objednávka sa uzatvára na určitý čas, presne určený v objednávke, pričom začiatok obdobia je uvedený v zmluve alebo v objednávke  ako aj koniec obdobia poskytovania reklamného priestoru .

6.2       Uzavretú zmluvu alebo objednávku možno ukončiť spôsobmi, ktoré sú v nej dohodnuté alebo ktoré vyplývajú z týchto VOPR.

6.3       Nájomný vzťah je možné skončiť:

a/ vzájomnou písomnou dohodou obidvoch strán,

b/ výpoveďou hociktorej strany s 7 dňovou  výpovednou lehotou bez udania dôvodu a výpoveď začne plynúť od 1 dňa kalendárneho týždňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, pričom sa pozastaví zobrazovanie reklamného banneru. Tento banner môže byt nahradený iným reklamným bannerom iného nájomcu reklamného priestoru a to bez výhrad objednávateľa  .

c/ okamžité ukončenie zmluvy z dôvodu porušenia dobrých mravov, etického kódexu alebo zákona. V takom prípade sa Objednávateľ  zaväzuje uhradiť Dodávateľovi storno poplatok 100% z celkovej ceny objednávky.

6.4       V prípade, že Objednávateľ zruší nájom počas dohodnutého a zmluvou alebo objednávkou potvrdeného obdobia nájmu, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi storno poplatok 100% z celkovej ceny objednávky.

Čl. VII. ÚHRADA ZA NÁJOM

7.1       Úhrada za nájom sa uskutočňuje na základe faktúry Dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7.2       V prípade omeškania Objednávateľa s platením dohodnutej sumy, ktorú mu Dodávateľ vyfakturoval, vzniká dodávateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy, za každý už aj začatý deň Objednávateľovho omeškania, pričom omeškaním Objednávateľa sa rozumie stav, kedy Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi vyfakturované služby ako aj stav, kedy Objednávateľ uhradí poskytovateľovi iba časť z takejto dohodnutej sumy.

7.3       Pri nedodržaní podmienok platby zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo objednané služby neuskutočniť.

Čl. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

8.1       Dodávateľ zabezpečí zobrazenie reklamnej plochy počas dohodnutej doby zobrazovania reklamného banneru v príslušnej sekcii na stránke .

8.2       Dodávateľ je povinný zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu prenajímanej reklamnej plochy.

8.3       Dodávateľ môže zabezpečiť fotodokumentáciu reklamnej plochy, realizovanej na dohodnutom reklamnom priestore a poslať ju Objednávateľovi a to napr. prostredníctvom elektronickej pošty.

8.4       V prípade že Dodávateľ na základe zmluvy alebo objednávky od Objednávateľa zabezpečuje výrobu reklamného bannera, všetky grafické podklady pre výrobu reklamného bannera je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi v termíne najmenej 2 až 3 pracovných dní pred výrobou. V prípade, že Objednávateľ nedodá grafické podklady v tomto termíne, Dodávateľ negarantuje termín výroby reklamného bannera. Dodávateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný  za obsah reklamy a formu grafiky použitej na reklamnom bannery. Dodávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamný banner, ak bude podľa jeho názoru, v príkrom rozpore s etickým kódexom, dobrými mravmi alebo zákonom . V takom prípade okamžite odstupuje od objednávky alebo zmluvy podľa bodu: Čl.VI. 6.3 c

8.5       Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu vis major (napr. vietor, snehová víchrica, povodeň, explózia, búrka alebo iná živelná pohroma, oznámenie o uložení bomby, teroristický útok, štrajk a pod.), alebo ktoré sú spôsobené prerušením dodávky elektrickej energie, plynu a vody mimo zavinenia alebo nedbanlivosti Dodávateľa.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1       Vzťahy a spory medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa spravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. 

Tieto VOPR nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 1.1.2021 , s platnosťou na dobu neurčitú, pričom si dodávaťeľ auto-moto-bazar.sk  s.r.o. vyhradzuje právo ich kedykoľvek jednostranne meniť podľa vlastného uváženia.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.